bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

10.11.2017

 ZPO: 27.271.1.17

Siedlisko, 2017-11-07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku. Nr sprawy: ZPO: 27.271.1.17
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r nr 223, poz. 1655) Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
Kasztanowa 19
67-112 Siedlisko
Strona www.zposiedlisko.edu.pl.
Godziny urzędowania 7.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
adres strony internetowej www.zposiedlisko.edu.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: nieodpłatnie w sekretariacie szkoły w Siedlisku
.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2017/2018
Ilość dostaw 42 000 l .
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV -09135100-5

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
01.12.2017r. do 30.11.2018r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają następujące warunki :
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
- spełniają wszystkie wymogi zawarte w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium waga
Cena 100%

10) miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2017-11-24 do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego
Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
Kasztanowa 19
67-112 Siedlisko
Pokój nr 15

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-11-24 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego
Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
Kasztanowa 19
67-112 Siedlisko
Pokój 16

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

____________________________________

Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku


Załączniki:

zposiedlisko.edu.pl/doku/olej_2017/Specyfikacja.pdf

zposiedlisko.edu.pl/doku/olej_2017/Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

zposiedlisko.edu.pl/doku/olej_2017/Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow.pdf

zposiedlisko.edu.pl/doku/olej_2017/Zalacznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

Opublikował: Jacek Ziemianek
Publikacja dnia: 10.11.2017

Dokument oglądany razy: 94
« inne aktualności